HOME
Petr Jurníček Vzdělání autora - Od roku 1994 je žákem akademického sochaře Romana Wenzela.

Něco o řemesle - Když jsem uvažoval nad tímto tématem, běžel v televizi noční jazzový koncert. Viděl jsem ruce starého jazzového klavíristy a rázem se všechno vyjasnilo. Ten člověk zřejmě miloval hudbu. Léta se dotýkal klaviatury a na jeho rukou to bylo znát. I ruce hrnčíře jsou charakteristické, je třeba mít pro tu práci cit, lásku a klid. Tak jako vznikne silná nápaditá hudební kompozice, vznikne z pocitů, postoje k životu, z nálady i tvar vázy, mísa nebo figura. Čím více a častěji člověk zpracovává materiál, tím silněji je podrobován aktér sám. Z této symbiózy vychází i moje výrobky. Vlastně jen jsem a produkuji mimoděk. Nedávno mi můj letitý přítel řekl, že když dostal servis mnou vyrobený, hodně mne v tom poznal a to mne potěšilo. Je to prostě otisk.

Materiál - Kameninová hrnčina glazovaná zejména šlemem - někdy z vnějšku patinovaná oxidem železa, mědi, nebo burelem. Stupeň výpalu je 1256 °C, což zaručuje také naprostou zdravotní nezávadnost výrobků.


Jediný snímek VELKÉHO UČITELE Author's education - Scholar of academic sculptor Roman Wenzel since 1994

Something about the craft - When I was reflecting upon this issue, there was a jazz concert on TV late at night. I saw the hands of an old jazz pianist and suddenly everything cleared up. The man apparently loved music. He's been touching the keyboard for ages and one could see the evidence of it on his hands. The hands of a potter are characteristic too; one must have sense, love and peace for this work. When a strong, imaginative piece of music is created, it's like when the shape of the vase, a bowl or a figure is created from the feelings, attitude towards life and mood. The more often one works the material, the more strongly is mastered the author him/herself. From this very symbiosis arise my products too. I fact I only exist and produce unawares. One of my ancient friends told me lately, that when he got a tea set I produced, he recognized myself in it very much and that pleased me. It is simply an imprint.

Material - Earthenware pottery glazed especially with scum - sometimes patinated on the outside with crocus, copper oxide or burel. The degree of burning is 1256 °C, which also ensures the absolute sanitary indefectibility of the products.